Türkçe | English

Kurumsal

YAYINLAR

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Adıyaman Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Badem Hedef Pazar Analizi Yatırım Teşvik Rehberi Tişört Hedef Pazar Analizi Ayakkabı Hedef Pazar Analizi Halı Hedef Pazar Analizi Zeytinyağı Hedef Pazar Analizi Makarna Hedef Pazar Analizi Adıyaman Yatırım Fırsatları Adıyaman Tütün Raporu Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları Raporu Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması Adıyaman İnanç Turizmi Raporu Adıyaman Dış Ticaret Raporu Adıyaman Hazır Giyim Konfeksiyon Raporu TRC1 Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması - Kilis Kent Merkezi TRC1 Konut İKA Stratejik Plan 2019 - 2023

TRC1 Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması - Kilis Kent Merkezi

“Kent havası özgürleştirir.”
(Stadtluft macht frei)
Alman Atasözü


Yaşam kalitesi, kişinin yaşadığı hayattan memnun olmasıdır (Wish, 1986). Memnuniyet ve mutluluk ile, insanların yaşadıkları çevre ve o çevreyi algılama biçimi doğrudan ilgilidir. Öznel ve nesnel (psikolojik ve fiziksel) olarak sınıflandırılan faktörler; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı, ruhsal, zihinsel ve kültürel gelişim için uygun olanakları sağlayan kaliteli bir yaşamın ölçütleridir. Günümüzde her alanda ortaya çıkan kalite arayışı, katılımcı, çoğulcu ve yönetişime dayalı çağdaş demokrasilerde kişinin bilinçlenme sürecinin bir parçasıdır. Söz konusu bilinçlenme sonucu insanların kaliteli bir yaşam arayışı sürmesi beklenir.


Kavramsal bilgilerin ışığında mevcut kentleri incelemek, kentlere dair geri bildirim almak, gelecek döneme ait çıkarımlar edinerek daha yaşanılabilir kentler oluşturmak 1960’lardan bu yana sosyoloji, ekonomi, mimarlık ve planlama gibi disiplinlerin merak alanı olmuştur. Son yıllarda yapılan çalışmalara göre yaşam kalitesi, kentlerdeki ekonomik faaliyetleri ve beyin göçünü de etkilemektedir. Özellikle gelişmiş endüstriler yer seçiminde ülkelerin ve bölgelerin yaşam kalitesi endekslerini incelemektedir. Diğer bir deyişle, yatırımcı yer seçiminde ihtimalleri değerlendirirken kentin güvenlik, altyapı, sağlık, eğitim, ulaşım ve çevre gibi faktörlerini de gözetmektedir. Harvey’in (1989) “paraya sahip olan tüketici çok daha seçicidir” ifadesi bu durumu açıklamaktadır. Bu sebeple, tüm çağdaş kentlerde yaşam kalitesini artırmak sosyal, mekânsal ve ekonomik sonuçları olan önemli bir görev olup, ulusal ve küresel rekabette kentin kalkınmışlık sıralamasını belirlemektedir.


TRC1 Bölgesi’nde yaklaşık 2,5 milyon insan yaşamakta ve bu nüfusun %82’si kentlerde ikamet etmektedir. Bölgenin üretken dinamikleri, kaynakların sürdürülebilirliği, zamanın verimli kullanılması ve kentsel mekânın insan psikoloji üzerine etkisi düşünüldüğünde yaşam kalitesi araştırmalarının önemi ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan, günümüzdeki idari reformların sebebi, odağında vatandaş memnuniyeti olan yeni kamu yönetimi anlayışıdır. Yerel yönetimlerin başarısı, kentsel hizmetlerin sunumunda vatandaş memnuniyetine bağlıdır.


Yüksek nüfus yoğunluğu, doğurganlık oranı, göç ve sosyo-ekonomik gelişmişlik ile TRC1 Bölgesi’nde kentleşme son yıllarda hız kazanmaktadır. Kentleşme ile yeni yerleşim alanları imara açılırken sosyal donatı alanları büyümekte, kentsel altyapı ve konut yatırımları giderek artış göstermektedir. Ulusal, bölgesel ve yerel çeşitli ölçeklerde planlar ile yol haritası sunularak kontrol edilmeye çalışılan bu sistem genel olarak kentin formunu ve yapıtaşlarını oluşturmakta, kentsel yaşam kalitesinin ana belirleyicisi olmaktadır. Ancak ülkemizde kentler, yapısal ve işlevsel sorunları nedeniyle hedeflenen mekân ve yaşam kalitesini henüz elde edememiştir. İmar ve planlama konusundaki yetki karmaşası, ihtiyaca cevap veremeyen düzenlemeler, kurumsal kapasite eksiklikleri, etkin yönetilemeyen ve ortak kullanım alanlarını kısıtlayan rant arayışları, gereğinden fazla yoğunluklu yapılaşma, sosyal donatıların ve yeşil alanların yetersizliği ile ulaşım altyapısı ve sistemlerindeki verimsizlik bu durumda etken olmaktadır.


“TRC1 Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması – Kilis Kent Merkezi”nin amacı, konuyla ilgili literatür taraması yapılarak terminolojiyi ortaya koyup TRC1 Bölgesi illerinden Kilis’in öznel ve nesnel (psikolojik ve fiziksel) mevcut durumunu somutlaştırmaktır. Bu kapsamda ilk olarak yaşam kalitesine ait kavramsal çerçeve belirlenerek yoksulluk, yaşanabilirlik, yaşam kalitesi, sürdürülebilir gelişme hakkında tanımlar yapılmış, SEGE, KENTGES ve Avrupa Kentsel Şartı açıklanarak yaşam kalitesinin ölçülmesinin önemi vurgulanmıştır. İkinci bölümde, saha çalışmasının amacı, hedefi, sınırları, hipotezleri ve yöntemi tanımlanmış, yaşam kalitesini etkileyen on ana başlık altında saha çalışmasının sonuçları aktarılmıştır. Sonuç bölümünde ise hipotez ve saha çalışmasında tespit edilen veriler karşılaştırılmış, kent kültürü ve kimlik kavramlarıyla genel değerlendirme yapılmıştır.


İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak hazırlanan araştırma ile TRC1 Bölgesi’nin tarihi geçmişi ve bölgesel misyonuna uygun, yaşam kalitesi yüksek, çağdaş, bilimsel, sağlıklı ve insan odaklı kentlerin tasarımına katkı sağlanması hedeflenmiştir.  


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr