Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demoğrafik Durum İşgücü, İstihdam ve İşszilik Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi Eğitim Sağlık Ekonomik Durum İhracat ve İthalat Yapısı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Doğal Kaynaklar Ulaşım ve Altyapı

Genel Ekonomik Durum ve Sektörlerin Gelişimi

 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde Düzey 2 bölgeleri gelir düzeyi açısından 4 temel gruba ayırılmıştır. Türkiye’deki bölgelere kişi başına düşen gelir açısından bakıldığında, kişi başı GSKD (Gayri Safi Katma Değer) değeri Türkiye ortalaması üzerinde olan bölgeler “Yüksek Gelirli”, kişi başı GSKD değeri Türkiye ortalamasının altında ancak %75’inin üzerinde olan bölgeler “Orta-Yüksek Gelirli”, kişi başı GSKD değeri Türkiye ortalamasının %75’inin altında ve %50’sinin üstünde olan bölgeleri “Orta-Düşük Gelirli” ve kişi başı GSKD değeri Türkiye ortalamasının %50’sinden düşük bölgeleri “Düşük Gelirli” olarak sınıflamak mümkündür. Bu kapsamda BGUS belgesinde Düzey 2 bölgelerinin gelir düzeylerine göre dört grupta yapılan sınıflandırmada TRC1 bölgesi içinde yer alan Adıyaman Orta – Düşük Gelir Seviyesine sahip bölge kategorisine girmektedir.

Rekabet gücü açısından Adıyaman, 2014 yılında Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) tarafından oluşturulan Rekabet Gücü Endeksi’nde 81 il içinde 65.olmuştur. Rapor sonuçlarına göre Adıyaman en iyi performansını Pazar büyüklüğü alt endeksinde (53.sırada) yakalamış, en düşük performansı ise Sosyal Sermaye alt endeksinde (77.sırada) göstermiştir.

Gayrisafi Katma Değer (GSKD) yaratma bakımından ilde hizmet, sanayi ve tarım sektörleri ön plana çıkmaktadır.

Adıyaman ilinin en gelişmiş sektörü, tekstil sektörüdür. Adıyaman merkez, OSB’de ağırlıklı olarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler mevcuttur. Tekstil sektörü, GSYİH içindeki pay bakımından gıda sektörünün ardından gelmektedir. İldeki işletmelerin yapısı Türkiye geneli işletmelerinin sahip olduğu özelliklere benzerlik göstermektedir. İşletmelerin büyük çoğunluğu KOBİ ve aile işletmelerinden oluşmaktadır.

 İl merkezi ve ilçelerinde Sanayi Sicil Belgesi almış 449 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin tamamı fiili olarak üretim yapmakta olup, sanayi yatırımları içerisinde tekstil ve gıda sektörüne yapılan yatırımların yoğunluğu dikkati çekmektedir. Adıyaman’ da kurulu işletmelerin sektörel dağılım oranları aşağıdaki gibidir.

 

  • % 25,31 Gıda Ürünleri imalatı,
  • % 12,35 Giyim Eşyaları imalatı,
  • % 10,80 Metalik Olmayan Mineral Ürünler,
  • % 9,88   Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı,
  • % 8,95   Tekstil Ürünleri,
  • % 4,63   Ham Petrol ve Doğalgaz imalatı
  • % 4,32   Makine ve Ekipmanlar İmalatı,
  • % 3,70   Elektrik, Gaz, Buhar İmalatı,
  • % 3,40   Metal Ürünleri İmalatı,
  • % 3,40   Kauçuk ve Plastik.

 

Adıyaman ili ticaretinin, tarımsal alanda var olan potansiyeli ve son yıllarda sanayisinin gösterdiği performans ile gelecekte önemli aşamalar kaydedeceğini söylemek mümkündür. Adıyaman’da ticaret ilin potansiyeline bağlı olarak tarıma dayalı bir yapı göstermekle beraber, iç ticaret coğrafi olarak yakın iller ile yapılmaktadır. Ticareti yapılan ürünlerin başında tarımsal ürünler, işlenmiş temel gıda maddeleri, tekstil sektöründe üretilen hazır giyim, iplik, canlı hayvan ve hayvansal ürünler, süt ve süt ürünleri, tütün ve tütün mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ve toprak sanayi ürünleri yer almaktadır. İlde el sanatları kapsamında kilim, savan ve el dokuma halıları da üretilmekte olup çevre illere ticareti yapılmaktadır. Büyük yatırım ve sermaye gerektirmeden üretilen el sanatlarına yönelik ürünlerin pazarlanması, ticari hayata canlılık kazandırmasının yanı sıra, bu sanatların gelişimine de katkıda bulunmaktadır. Adıyaman dış ticaret hacmi bakımından da önemli bir potansiyeli barındırmaktadır.2002 yılında ilde faaliyet gösteren 9 ihracatçı firma mevcutken, 2008 yılında bu sayı yaklaşık 4 kat artarak 35’e, 2015 yılında yaklaşık 7 kat artarak 61’e ulaşmıştır. Bu değişim, Adıyaman’ın ihracat açısından önemli bir gelişim potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bu dönemde Türkiye genelinde ihracatçı firma sayısı 65.107’dir. Adıyaman, ihracatçı firma sayısı bakımından Türkiye ihracatçı firmaları içinde yaklaşık binde birlik paya sahiptir. İlin ithalatçı firma sayısı 2002 yılında 18 iken 2015 yılında 53’e yükselmiştir. Türkiye genelinde ithalatçı firma sayısı ise 69.387’dir.

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr