Türkçe | English

Kurumsal

YAYINLAR

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Adıyaman Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Badem Hedef Pazar Analizi Yatırım Teşvik Rehberi Tişört Hedef Pazar Analizi Ayakkabı Hedef Pazar Analizi Halı Hedef Pazar Analizi Zeytinyağı Hedef Pazar Analizi Makarna Hedef Pazar Analizi Adıyaman Yatırım Fırsatları Adıyaman Tütün Raporu Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları Raporu Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması Adıyaman İnanç Turizmi Raporu Adıyaman Dış Ticaret Raporu Adıyaman Hazır Giyim Konfeksiyon Raporu TRC1 Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması - Kilis Kent Merkezi TRC1 Konut İKA Stratejik Plan 2019 - 2023

Adıyaman İnanç Turizmi Raporu

Turizm, insanların dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yaptıkları geziler ve belirli bir bölgeye veya ülkeye turist çekmek için yapılan ekonomik ve kültürel çalışmalardır. Turizm talebi de ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile doğru orantılıdır. Dünyada en fazla turist çeken ve en çok turist gönderen ülkeler incelendiğinde daha fazla turist çeken ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.


Günümüzde, insanların görece artan refah seviyesi, dinlenme ihtiyacı, teknoloji ile birlikte gelişen ulaşım imkânlarının getirdiği avantajlar turizm faaliyetlerine katılımı da artırmaktadır. Toplumların gelişmesinde önemli bir sektör olan turizmin, ülke ekonomilerine olan katkısının artırılması amacıyla, farklı kriterlere göre çeşitlendirilerek tüm mekanlara ve yılboyuna dağılımının sağlanmasına çalışılmaktadır.


Toplumların sahip oldukları inanç değerleri de turizm faaliyetinin nedenleri arasındadır. İnsanların yaşadıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek ve inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi inanç turizmi olarak tanımlanabilmektedir. İnanç merkezlerinin toplum hayatındaki önemi de büyüktür.


Turizm sektörü içerisinde inanç turizmine olan talep giderek artmakta ve aynı oranda da ülke ekonomilerine katkısı yükselmektedir. Adıyaman ilinde ise turizm sektörü, başta inanç ve kültür turizmi olmak üzere, sahip olduğu turizm değerleri açısından önemli olup, ilin ekonomisine büyük kazanç sağlayabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli gün yüzüne çıkarmak için hazırlanan “Adıyaman İnanç Turizmi” raporunun birinci bölümünde Adıyaman’ın sahip olduğu turizm çeşitliliklerinden bahsedilmiş, ikinci bölümünde Adıyaman’ın İnanç Turizmi Değerleri detaylı bir şekilde incelenerek sonuç kısmında da genel değerlendirmeyle birlikte yapılması gereken yatırımlar hakkında çözüm önerileri sunulmuştur.


Adıyaman İnanç Turizmi Raporu ile; Adıyaman’ın sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, yapılacak yatırım ve verilecek hizmetlere ışık tutmak, hem sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasına hem de bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

 

http://www.investinadiyaman.gov.tr/upload/download/Adiyaman-Inanc-Turizmi-Raporu-994792.pdf


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr