Türkçe | English

Kurumsal

YAYINLAR

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Adıyaman Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Badem Hedef Pazar Analizi Yatırım Teşvik Rehberi Tişört Hedef Pazar Analizi Ayakkabı Hedef Pazar Analizi Halı Hedef Pazar Analizi Zeytinyağı Hedef Pazar Analizi Makarna Hedef Pazar Analizi Adıyaman Yatırım Fırsatları Adıyaman Tütün Raporu Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları Raporu Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması Adıyaman İnanç Turizmi Raporu Adıyaman Dış Ticaret Raporu Adıyaman Hazır Giyim Konfeksiyon Raporu TRC1 Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması - Kilis Kent Merkezi TRC1 Konut İKA Stratejik Plan 2019 - 2023

Adıyaman Hazır Giyim Konfeksiyon Raporu

Tekstil ve hazır giyim sektörü, elyaf ve ipliği kullanım eşyasına dönüştürecek süreçleri kapsayan işlemleri içerir. Birbirleri ile olan yakın ilişkileri çoğu zaman diğerinin yerine kullanılabilen iki terim olarak düşünmeye neden olmaktadır. Ancak elyaftan, iplik ve mamul kumaşa kadar olan kısım tekstil ise bu kumaşlardan giyilmek üzere üretilmiş tüm dış ve iç giysiler ile bunların aksesuarları hazır giyim ve konfeksiyon sektörü içinde değerlendirilmektedir.

 

Türkiye’nin coğrafi konumu, işgücü, hammadde, pazarlama ve lojistik faktörleri tekstil ve hazır giyim sektörüne büyük bir rekabet üstünlüğü kazandırmakta ve bu üstünlük Türkiye’nin gelişiminde ve kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Dünya tekstil ve hazır giyim sektörleri ihracatı içinde ortalama %3,5 paya sahip olan Türkiye, dünyanın altıncı büyük hazır giyim ihracatçısı ve Avrupa’nın ikinci büyük hazır giyim tedarikçisidir. Hazır giyim sektörünün Türk dış ticaretinde yarattığı ivme ve ekonomiye katkısı; bu sektörü, Türkiye’nin ‘lokomotif sektörü’ durumuna getirmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, 2014 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 18.7 milyar dolar olup bu oranın Türkiye geneli ihracatındaki payı %12’ye tekabül etmektedir.

 

Son yıllarda ihracatın artmasına rağmen, sektördeki küçük firma çokluğu, taşeron işletmeler, sektörde uzmanlaşmada sınırların çizilememesi, sektörün emek yoğun yapısı ve küresel düzeyde işçilik maliyetlerinde yaşanan yoğun rekabet kayıt dışı istihdama sebep olmaktadır. Bu nedenle sektördeki gerçek istihdam sayısını belirlemek imkânsızdır ancak diğer sanayi sektörleri ile karşılaştırıldığında en yüksek istihdama sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörü, sosyal bir rol üstlenerek öne çıkmaktadır.

 

Tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörü, 2014 yılında Adıyaman ilinin ihracat gelirinin %87’sini gerçekleştirmiştir. Söz konusu sektör, ilin imalat sanayindeki toplam istihdamın %70’ini, toplam istihdamının %20’sini oluşturarak; Adıyaman’ın tüm sosyal denge ve ekonomik göstergelerini etkileyecek stratejik bir konumda bulunmaktadır. Böyle bir sektörün göz ardı edilmesi, gerilemesi Adıyaman’ın yanı sıra Türkiye’nin tüm ekonomik ve sosyal dengelerinin bozulmasına neden olacaktır. Küresel rekabet koşulları altında ve rakip ülkelerin sektöre tanıdığı pozitif katkılar göz önünde bulundurulduğunda; bu sektördeki rekabet gücünün sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Bu bilgiler ışığında hazırlanan Adıyaman Hazır Giyim ve Konfeksiyon Raporu ile Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan ”Tekstil, hazır giyim sektörlerinin müşteri odaklı, hızlı ve esnekliği ile üretici özelliklerini geliştiren, tasarım, koleksiyon ve marka yaratabilen, yenilikçi, çevreye duyarlı, pazarlama ve üretim kanallarında etkin olan bir yapıya dönüşümü ile dünya ticaretinden daha fazla pay alan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak” vizyonuna ulaşmak üzere Adıyaman’da yapılması gerekenler araştırılmıştır.

 

Raporun birinci bölümünde dünyada hazır giyim ve konfeksiyon sanayi incelenmiş, ikinci bölümde ise ithalat ve ihracat verileri üzerinden sektörün Türkiye’deki durumu ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde TRC1 illeri( Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) ihracat verileri sunulduktan sonra raporun konusu olan Adıyaman hazır giyim ve konfeksiyon sanayi geçmişten günümüze irdelenerek üç yıldız analizi ve SWOT analizi ile mevcut durum tanımlanmıştır. Beşinci bölümde yapılan saha analizi ile sektörde faaliyet gösteren işletmelerin güncel bilgileri tespit edilmiştir. Altıncı bölümde tüm paydaşların katılımı ile düzenlenen çalıştay paylaşılmış, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Adıyaman’da yol haritası niteliğindeki stratejik plan aktarılmıştır. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak hazırlanan bu çalışma ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü üzerinden Adıyaman’ın ekonomik ve sosyal gelişimini hızlandırmak ve rekabet gücünü arttırmak hedeflenmektedir. 

 

http://ika.org.tr/upload/yayinlar/Adiyaman-Hazir-Giyim-ve-Konfeksiyon-Raporu-148373.pdf


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr