Türkçe | English

Kurumsal

YAYINLAR

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Adıyaman Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Badem Hedef Pazar Analizi Yatırım Teşvik Rehberi Tişört Hedef Pazar Analizi Ayakkabı Hedef Pazar Analizi Halı Hedef Pazar Analizi Zeytinyağı Hedef Pazar Analizi Makarna Hedef Pazar Analizi Adıyaman Yatırım Fırsatları Adıyaman Tütün Raporu Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları Raporu Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması Adıyaman İnanç Turizmi Raporu Adıyaman Dış Ticaret Raporu Adıyaman Hazır Giyim Konfeksiyon Raporu TRC1 Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması - Kilis Kent Merkezi TRC1 Konut İKA Stratejik Plan 2019 - 2023

Adıyaman Dış Ticaret Raporu

Ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer alabilmesinde en önemli etkenlerden biri bilgili ve donanımlı insan gücüdür. Dıș ticaret bilincine sahip, girișimci, yaratıcı ve ihracata dayalı kalkınmayı hedefl eyen kușakların yetiștirilerek etkin kılınması ‘geleceği planlamak’ açısından önem arz etmektedir.

 

Ülkemizin 1980’li yıllardan bu yana sürdürdüğü ihracata yönelik kalkınma modeli doğrultusunda elde edilen sonuçlar, bu hamlede bir bașarıya ișaret etmektedir. İhracata dayalı büyüme stratejisinin bașarı șansı dıș ticaret bilincine sahip, girișimci, yenilikçi ve lider jenerasyonların yetiștirilmesiyle daha da artacağından; bunu sağlamak üzere dıș ticaret kültürünün ve bilincinin yaygınlaștırılması yerel aktörlerin (kamu kurumları ve özel sektörün) öncelikli stratejik amaçları arasında yer almaktadır.

 

Ekonomik istikrarın devamı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması bakımından ihracatımızın konjonktürel değișimlerden etkilenmemesi, küresel tehditlerin fırsata dönüștürülmesi, ülkemizin ve özelde Adıyaman ilinin dünya ihracatından aldığı payın potansiyelini yansıtacak șekilde artırılması ve ihracatımızda son yıllarda sağlanan yüksek artıșın kalıcı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi büyük önem tașımaktadır.

 

Bu amaç doğrultusunda, Adıyaman’da ihracatın gelișmesi için öncelikli olarak katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretilmesi, Ar-Ge çalıșmalarının desteklenerek ürün çeșitliliğinin geliștirilmesi ve bu ürünlerin ihracat içerisindeki paylarının artırılması gerekmektedir. Ayrıca kaliteli ve markalı Türk ürünlerinin, bașta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere, dıș pazarlarda müșteri odaklı ve dinamik tekniklerle pazarlanması ve tüm bu alanların desteklenmesi önem arz etmektedir.

 

Adıyaman Yatırım Destek Ofi si’nin hazırladığı bu raporda Adıyaman ili dıș ticaret mevcut durumu analiz edilerek sektörün sorunları tespit edilmiș ve çözüm önerilerine yer verilmiștir.

 

http://www.investinadiyaman.gov.tr/upload/download/Adiyaman-Dis-Ticaret-Raporu-70346.pdf


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr